ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Definities 

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

● Content: de informatie en diensten van Math with Menno op de Website worden aangeboden door Math with Menno; 

● Math with Menno: Math with Menno B.V., gevestigd te Jan Luykenstraat 82, 2026 AJ te Haarlem (KvK-nummer: 86474855), alsmede haar rechtsopvolgers; 

● Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden van Math with Menno en eventuele opvolgende versies daarvan; 

● Intellectuele Eigendomsrechten: octrooien, merken, modelrechten, auteursrechten, knowhow, databankrechten, handels of bedrijfsnamen en andere dergelijke rechten of verplichtingen, waaronder begrepen alle depots en rechten tot deponering daarvoor; 

● Website: alle onderdelen die worden aangeboden via het platform van Math with Menno.


2. Gebruik en beschikbaarheid van de Website 

2.1. Voordat u volledig gebruik kunt maken van de Website, dient u zich bij Math with Menno te registreren en een account aan te maken. U kunt dit doen op het daarvoor bestemde deel van de Website. 

2.2. Met het activeren van uw account verleent Math with Menno u een niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van de Website en de Partnerdiensten. Indien u met Math with Menno geen expliciete duur van dit gebruiksrecht bent overeengekomen, is de duur van het gebruiksrecht beperkt tot maximaal de geldigheidsduur van de verstrekte inloggegevens. 

2.3. Math with Menno en/of een Partner kunnen gebruiksbeperkingen instellen met betrekking tot de informatie of de Partnerdiensten op de Website. Zo kan het aantal keren dat u bepaalde Partnerdiensten kunt gebruiken zijn beperkt. U erkent en accepteert deze beperkingen en dat deze beperkingen eenzijdig door Math with Menno of de Partner worden opgelegd en van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.  

2.4. Math with Menno behoudt zich het recht voor om uw gebruiksrecht in te trekken en uw toegang tot de Website tijdelijk of blijvend onmogelijk te maken indien u tekort schiet in de nakoming van een verplichting onder deze Gebruiksvoorwaarden. 

2.5. Math with Menno biedt Content aan via de Website maar is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Website. Math with Menno geeft geen garantie voor de beschikbaarheid en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

2.6. Math with Menno is niet verantwoordelijk voor de communicatiediensten van uw internet service provider of de beschikbaarheid van de Website via deze communicatiediensten. Alle kosten van toegang tot en gebruik van de door uw internet service provider verleende communicatiediensten komen voor uw rekening. 

2.7. Math with Menno behoudt zich het recht voor om uw gebruiksrecht met betrekking tot de Content in te trekken en uw toegang tot de Website tijdelijk of blijvend onmogelijk te maken indien u tekort schiet in de nakoming van een verplichting onder deze Gebruiksvoorwaarden.


3. De Content 

3.1. U garandeert dat uw gebruik van de Content geen inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en/of procedures en gebruiksinstructies op de Website, enige wet en regelgeving of rechten van derden. 

3.2. U zult uw gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim houden en u zult het wachtwoord wijzigen indien dat voor de bescherming van uw account noodzakelijk is. 

3.3. U blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor uw account en voor het gebruik van de Website. Indien u weet of vermoedt dat een derde zonder uw instemming toegang heeft verkregen tot uw account dient u Math with Menno daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 

3.4. U zult bij uw gebruik van de Website geen handelingen verrichten die de belangen van Math with Menno of de Partners kunnen schaden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen dat u zich geen onbevoegde toegang zult (proberen te) verschaffen tot delen van de Website waarvoor u geen toegangsrechten heeft. Daarnaast zult u geen grievende, beledigende, aanstootgevende of anderszins onrechtmatige uitingen doen op de Website. 

3.5. U zult wijzigingen van uw gegevens of andere relevante wijzigingen direct aan Math with Menno doorgeven.

3.6. U erkent en gaat akkoord dat bij het afnemen van de Content tegen betaling tussen u en Math with Menno een overeenkomst op afstand tot stand komt waarbij door Math with Menno direct wordt begonnen met de nakoming daarvan. U erkent dat u als gevolg hiervan geen herroepingsrecht heeft jegens Math with Menno in de zin van artikel 7:46d BW. 

3.7. U accepteert dat aan het ter beschikking stellen van de Content door Math with Menno, of door derden, beperkingen kunnen worden gesteld aan de wijze waarop, of de mate waarin, de Content aan u ter beschikking wordt gesteld, en dat deze beperkingen van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Math with Menno spant zich in om deze wijzigingen tijdig en zo volledig mogelijk aan u kenbaar te maken.


4. Intellectuele eigendom 

4.1. U erkent en stemt ermee in dat de Content eigendom is van Math with Menno en beschermd wordt door Intellectuele Eigendomsrechten. U zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Math with Menno of van derden. Niets van wat in deze Gebruiksvoorwaarden of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen of enige Intellectuele Eigendomsrechten aan u te verlenen. 

4.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Math with Menno u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content te af te nemen op de wijze en in het format zoals deze op de Website ter beschikking wordt gesteld en conform de daarop van toepassing zijnde (gebruiks)beperkingen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de Content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Math with Menno u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het is ook niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Math with Menno substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald of systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. 

4.3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.


5. Uw eigen bestanden en gegevens 

5.1. Als u zelf bestanden of gegevens aan Math with Menno beschikbaar stelt (bijvoorbeeld door het uploaden daarvan), verleent u aan Math with Menno een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze bestanden of gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken in verband met de diensten van Math with Menno. Deze licentie eindigt op het moment dat u, Math with Menno de desbetreffende bestanden of gegevens verwijdert van de Website. 

5.2. U staat er jegens Math with Menno voor in dat de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de bestanden of gegevens als bedoeld in dit artikel 5 bij u rusten en dat u volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld artikel 5.1 te verlenen. U vrijwaart Math with Menno en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat deze bestanden of gegevens inbreuk maken op Intellectuele Eigendomrechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden. U bent aansprakelijk voor alle door Math with Menno gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken. 


6. Betalingen, opzeggingen en toegang tot Content 

6.1. Om uw betalingen voor de Content mogelijk te maken maakt Math with Menno gebruik van betaaloplossingen van derde partijen. Om de Content te kunnen afnemen moet u akkoord gaan met de toepasselijke voorwaarden van deze derde partijen. 

6.2 Een abonnementsbetaling geeft u recht op toegang tot de overeengekomen Content op de Math with Menno website tot en met het einde van het schooljaar.


7. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1. Het gebruik van de Content is geheel voor uw rekening en risico. Math with Menno is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in verband met uw gebruik van de Content en/of de door u gedane betalingen via de Website. In geen geval is Math with Menno aansprakelijk voor enige gevolg , indirecte, vermogens , bijzondere of aanvullende schade. 

7.2. Math with Menno is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in verband met het gebruik van de Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de Partnerdiensten, de informatie die is geplaatst op de Website of transacties die worden gesloten naar aanleiding van op de Website geplaatste Partnerdiensten. In geen geval is Math with Menno aansprakelijk voor enige gevolg , indirecte, vermogens , bijzondere of aanvullende schade. 

7.3. De beperking van aansprakelijkheid zoals weergegeven in dit artikel is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Math with Menno of haar senior management. 

7.4. U zult Math with Menno blijvend vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.


8. Links vanaf Math with Menno

8.1. Op de Website kunnen hyperlinks staan naar websites van derden. Math with Menno heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, de content, het privacybeleid of de praktijken op websites van derden.


9. Rechtskeuze, geschillen en varia 

9.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en op enige geschil naar aanleiding van uw gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem. 

9.2. Math with Menno kan deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. In dat geval zal Math with Menno zich inspannen om u ten minste dertig (30) dagen vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden op de hoogte te stellen, tenzij dit onder de gegeven omstandigheden niet redelijkerwijs mogelijk is. 

9.3. De artikelen in de Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, waaronder maar niet beperkt tot artikel 3, 4, 5 en 7 blijven van kracht na beëindiging van uw gebruik van de Content. 

9.4. U mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Math with Menno uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen. 

9.5. Indien enige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet bindend wordt geoordeeld, laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.